VEEBIPOE ÜLDTINGIMUSED

1. Üldist

Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse Linde Veebipoe kasutamisel lisaks Linde gaasi ja muude kaupade müügi üldtingimustele ning Linde rendilepingute üldtingimustele, mis on kättesaadavad antud Linde lehel, juhul kui Linde ja Klient ei ole eelnevalt kokku leppinud teisiti. Tingimuste punkt 7 kehtib üksnes Linde ja Tarbijate vahelistele tehingutele. Palume enne meie Veebipoe kasutamist kõigi nimetatud tingimustega tutvuda, kuna need moodustavad osa Linde ja teie vahelisest siduvast lepingust. Lindel on õigus Tingimusi muuta. Muudatused jõustuvad Veebipoes avaldamise hetkest. Muudatused jõustuvad Linde lehel avaldamise hetkest.

2. Mõisted

„Klient“ on füüsiline või juriidiline isik.
„Tarbija“ on füüsiline isik, kes tegutseb täielikult või osaliselt väljaspool enda majandus- või kutsetegevust.
„Linde“ on AS Linde Gas (registrikood 10098649, aadress Valukoja tn 8-Öpiku maja, 11415 Tallinn), kes haldab Veebipoodi ja müüb Kliendile Tooteid.
„Veebipood“ on Linde veebipõhine teenus, mille kaudu saab osta Tooteid.
„Tooted“ on tooted või asjad, mille Klient Veebipoest tellib.

3. Tooteinfo ja hinnad

Tooteinfo ja hinnad esitatakse Kliendile Veebipoes pakutavate konkreetsete Toodete juures. Hinnad võivad Veebipoes esitatust erineda, eelkõige juhul, kui Klient ja Linde on selles eelnevalt kokku leppinud. Lindel on õigus tooteinfot ja hindu etteteatamiseta muuta. Muutmisele ei kuulu Toodete hinnad, mis sisalduvad kinnitatud tellimustes. Veebisaidil esitatud Toodete kujutised on illustratiivsed ega pruugi edasi anda Toodete täpset välimust.

4. Tellimine

Enne tellimuse esitamist peab Klient kontrollima ja kinnitama, et Toodete tehnilised omadused vastavad otstarbele, milleks Tooted ostetakse. Tellimus loetakse kinnitatuks ja siduvaks alates hetkest, mil Lindele on laekunud kogu ostuhind, kui Pooled ei ole eelnevalt kokku leppinud teisiti. Linde kinnitab, et Tooted vastavad kehtivatele nõuetele ja spetsifikatsioonidele, mis on kättesaadavad antud aadressil. Linde võib tühistada müügitehingu, sealhulgas kinnitatud tellimuse, kui Kliendile on tellimisprotsessi käigus esitatud ebaõiget teavet hinna, saadavuse või spetsifikatsioonide kohta või makse ei ole laekunud tähtaegselt või Lindel pole muul põhjusel võimalik Toodet müüa. Linde teavitab Klienti tühistamisest ning tagastab makse või lepib tellitu asendamise kokku mõistliku aja jooksul, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimuse esitamisest.

5. Maksed

Maksetingimused esitatakse Kliendile Veebipoes tellimisprotsessi käigus. Veebipoes enne Kliendi tellimuse kinnitamist esitatav hinnainfo sisaldab teavet maksetingimuste ning kõikide Linde tasude ja viivise kohta. Linde edastab Kliendile maksejuhised või suunised pärast tellimuse esitamist e-posti teel või Veebipoes. Tellimuse muutmisel edastab Linde täiendavad maksejuhised või suunised Kliendile poolte kokkulepitud viisil või debiteerib lisanduva summa ulatuses Kliendi krediitkaarti. Linde tagastab Kliendile enammakstud summa Kliendi poolt tasumiseks kasutatud viisil.

6. Kättetoimetamine

Kättetoimetamise tasu sisaldub Toodete lõplikus müügihinnas. Linde kasutab Toodete Kliendile kättetoimetamiseks saatmisviisi, mille Klient Veebipoes valis. Kättetoimetamise tingimused esitatakse Kliendile Veebipoes enne tellimuse esitamist. Klient on kohustatud Tooted kättesaamisel üle vaatama ning kinnitama, et Tooted vastavad tellimusele. Toodete omand ja riisiko lähevad Lindelt Kliendile üle kättetoimetamise hetkest, juhul kui Toodete kogu ostuhind on Lindele laekunud. Muul juhul jäävad kättetoimetatud Tooted Linde omandisse kuni Toodete eest täieliku tasumiseni.

7. Tarbija taganemisõigus ja tagasimaksed

Tarbijal on 14 päeva jooksul alates Toodete kättesaamisest õigus tellimusest taganeda ja tagastada Tooted põhjust avaldamata, võttes selleks ühendust Linde klienditeenindusega või saates taganemisavalduse klienditeenindus.ee@linde.com e-posti aadressile. Tarbijal on tellimusest taganemise ja Toodete tagastamise õigus vaid juhul, kui Tooteid ei ole kasutatud muul viisil, kui on vaja nende olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, st mitte rohkem, kui Tarbijal võimaldatakse sarnaseid Tooteid proovida

füüsilises müügikohas. Kui Tooteid on kasutatud muul viisil, kui on vaja nende olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, või kui Tooted on kulunud, võib Linde vähendada Toodete eest tagasi makstavat summat Toodete väärtuse vähenemise võrra. Linde teeb Tarbijale tagasimakse 14 päeva jooksul alates Tarbija taganemisavalduse kättesaamisest. Linde võib tagasimaksega viivitada, kuni Tarbija on Tooted Lindele tagastanud.

Lindel on õigus taganemise ja tagastamisega mitte nõustuda, kui:

  • a) Toote ventiiliplomm on lahti murtud (plommimata Toodete tagastamine on tervisekaitse- ja ohutusnõuete tõttu keelatud);
  • b) Toode on valmistatud või hangitud Tarbija isiklikke vajadusi arvestades;
  • c) Toode on valmistatud või hangitud Tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
  • d) Toode on kergesti riknev või vananeb kiiresti (näiteks kuivjää).

Tarbija kohustub Lindele hüvitama Toodete tagastamise kulu ning tagastatud Toodete väärtuse mõistliku vähenemise. Selles punktis kirjeldatud taganemisõigus ei kehti Klientidele, kes ei ole Tarbijad.

8. Kaebused

Kui teil on Veebipoega seoses küsimusi või pretensioone, palume võtta ühendust Linde klienditeenindusega: klienditeenindus.ee@linde.com . Linde ja Tarbijate vaheliste tehingutega seotud vaidlusküsimused, mida Tarbija ja Linde pole suutnud vastastikusel kokkuleppel lahendada, võib Tarbija edastada tarbijavaidluste komisjonile aadressil https://komisjon.ee/ või Euroopa Liidu vaidluste veebipõhise lahendamise platvormile aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Isikuandmed

Linde töötleb isikuandmeid vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele ja Linde privaatsustingimustele, mis on kättesaadavad järgneval aadressil. Klient kohustub hankima kõik nõusolekud, mis on vajalikud tema esindajate, töötajate ja teiste andmesubjektide andmete edastamiseks Lindele seoses Veebipoe kasutamisega. Klient kohustub hoidma Veebipoe kontoandmed, sealhulgas kasutajatunnuse ja parooli turvatuna ja salajas. Linde kasutab Veebipoes küpsiseid vastavalt Linde küpsisetingimustele, mis on kättesaadavad sellel aadressil.